Piikkiö Päivä - logo

Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tämä on Piikkiö Päivät ry:n tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Julkaistuna osoitteessa www.piikkiopaivat.fi

Laadittu: 1.1.2022
Päivitetty: 20.5.2022

1. REKISTERINPITÄJÄ

Piikkiö Päivät ry
kotipaikka Kaarina

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Matti Uimonen
info@piikkiopaivat.fi

3. REKISTERIN NIMI

Piikkiö Päivät ry:n asiakasrekisteri.

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakassuhde, rekisteröidyn suostumus, lakisääteiset vaatimukset.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja laskutus sekä kilpailuihin tai arvontaan osallistuminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, Yritys, Y-tunnus, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen postiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, tehdyt tarjoukset, sopimukset sekä tilaushistoria muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, mahdolliset suostumukset markkinointiin ja markkinointikiellot.

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: Yritys, Y-tunnus, yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, yrityksen postiosoite, laskutusosoite, puhelinnumero, tehdyt tarjoukset, sekä tilaushistoria.

Tietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn perusteiden ja tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin lainsäädäntö, kuten esimerkiksi kirjanpitolaki, edellyttää. 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee tehdä suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. TIEDOT EVÄSTEISTÄ

Käytämme piikkiopaivat.fi -verkkopalvelussa vain välttämättömiä evästeitä. Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen ja kokemukseesi sivustolla.

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimesi asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili, poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentamista selaimeen. Voit estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessasi. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi johtaa siihen, etteivät kaikki sivustojen toiminnallisuudet ole käytössä.

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.